Algemene voorwaarden

Artikel 1

Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: “FIT ELITE”:

FIT ELITE, Ossenkamp 2T, 8024 AE te Zwolle, Tel.0657511266 KvKnr: 05081948,

Vestigingsnummer: 000010963952

“Lid”: een persoon die een lidmaatschap wil of heeft afgesloten bij FIT ELITE.

“Opdrachtgever”: een persoon/organisatie die een personal training/workshop/andere dienst afneemt.

 

Artikel 2

Algemeen

2.1 Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden van FIT ELITE. De algemene voorwaarden staan vermeld op www.fitelite.nl en zijn desgewenst op te vragen. Indien sprake is van een overeenkomst tussen FIT ELITE en de sporter, zijn deze algemene voorwaarden daarvan een onderdeel en daar onlosmakelijk mee verbonden.

2.2 De sporter of bezoeker onderwerpt zich aan de door FIT ELITE (nader) vast te stellen reglementen en huishoudelijke regels en verklaart hierbij die reglementen en regels te zullen naleven.

2.3 FIT ELITE en/of diens vertegenwoordigers behouden zich het recht voor om het lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen en de betrokkene(n) de toegang tot de sportschool te ontzeggen voor elk handelen, nalaten of gedrag van een sporter of bezoeker van FIT ELITE in strijd met één of meer bepalingen van deze voorwaarden, voornoemde reglementen en regels en/of andere handelingen welke de naam en/of de gang van zaken van FIT ELITE kunnen benadelen. Dit zal niet leiden tot restitutie van inschrijfgeld, entreegeld of contributie.

2.4 De bedrijfsleiding behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen personen de toegang te weigeren.

2.5 De rechten op grond van het lidmaatschap zijn strikt persoonlijk.

2.6 FIT ELITE behoudt zich het recht voor het totaal aantal ingeschrevenen te beperken, alsmede het sportrooster, openings- en sluitingstijden, lidmaatschap en overige tarieven te wijzigen.

 

Artikel 3

Eigen risico en aansprakelijkheid

3.1 De sporter traint uitsluitend op eigen risico.

3.2 Iedere sporter of bezoeker is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van FIT ELITE aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door degene die de betreffende zaak het laatst heeft gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokken(en) wordt aangetoond.

3.3 Achtergelaten kleding of andere eigendommen worden één maand bewaard, waarna het FIT ELITE vrijstaat daarmee naar believen te handelen.

3.4 De sporter verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een actie tegen FIT ELITE tot vergoeding van kosten, schade als gevolg van enig ongeval of letsel of wegens het in het ongerede geraken van achtergelaten kleding en voorwerpen.

3.5 FIT ELITE is niet aansprakelijk voor schade aan en/of diefstal van voertuigen of andere vervoersmiddelen van leden als gevolg van het parkeren op het terrein in de omgeving van FIT ELITE. FIT ELITE is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de sporter of bezoeker, nog voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel, die deze voor, tijdens of na het gebruik van de faciliteiten mocht overkomen.

3.6 Het is de sporter verplicht om gezondheidsrisico’s, welke deelname op een verantwoorde wijze beperken, voorafgaand aan de training te melden bij de trainer.

 

Artikel 4

Lidmaatschap en betaling

4.1. Bij het afsluiten van lidmaatschappen, wordt het verschuldigde inschrijfgeld voor de resterende maand en worden de inschrijfkosten in één keer betaald. Vanaf de eerstvolgende maand van lidmaatschap, volgend op de maand van ingang, wordt de contributie iedere maand bij vooruitbetaling geïncasseerd via een, door de sporter goedgekeurde, automatische incasso.

4.2. De sporter dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de maand of jaarcontributie en andere aan FIT ELITE toekomende bedragen.

4.3. Indien het maandcontributiegeld en/of andere bedragen niet kunnen worden geïncasseerd, wordt €5, administratiekosten, per maand, in rekening gebracht.

4.4. Indien na herinnering dit bedrag niet binnen 14 dagen na dagtekening is bijgeschreven op de rekening van FIT ELITE dan zal FIT ELITE de vordering uit handen geven aan haar incassobureau, dat voor en namens FIT ELITE voor de inning zal zorgen. De kosten hieraan verbonden (w.o. 15% buitengerechtelijke incassokosten) zijn voor de rekening van het lid. Het lid verbindt zich reeds nu voor alsdan om die aan genoemd bureau toekomende incassokosten te voldoen, zijnde de beloning voor de werkzaamheden van genoemd bureau door de houding van het lid noodzakelijk geworden. Tevens

dient het lid de wettelijke rente te betalen vanaf de datum dat het lid het bedrag verschuldigd is, alsmede €5, porto en administratiekosten.

4.5. Daarenboven zijn na het verstrijken van de in de voormelde herinnering gestelde termijn bij niet betaling alle reeds vervallen, voor zover nog niet betaald, en nog te vervallen termijnen ineens opvorderbaar. In dit soort gevallen behoudt FIT ELITE zich het recht voor het betreffende lid het gebruik van de faciliteiten te ontzeggen.

4.6. Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarin FIT ELITE haar vestigingsplaats heeft dan wel, ter keuze van FIT ELITE aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarin het lid zijn/haar woonplaats heeft.

4.7. Afwezigheid van de sporter, door welke oorzaak dan ook, ontheft de sporter niet van de verplichting tot betaling van de verschuldigde contributie en schept voor de sporter niet het recht op enige vermindering van de contributie, tenzij FIT ELITE de sporter vooraf van de verplichting heeft ontheven.

4.8. FIT ELITE behoudt zich het recht voor de maandelijkse contributieprijzen jaarlijks te indexeren.

4.9. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor of achteraf nimmer rechten worden ontleend.

4.10. Bij opzegging vervalt het huidige lidmaatschap.

4.11. Bij her inschrijving dient opnieuw inschrijfgeld betaald te worden.

4.12. Bij fouten die zijn gemaakt door leden of FIT ELITE waarin er nog een verschuldigd lidmaatschap openstaat behoord het lid dit alsnog met terugwerkende kracht te betalen bij de volgende maandafschrijving.

4.13. Wanneer er Personal Training wordt afgenomen, dient men zich uiterlijk 24 uur van tevoren af te melden voor de betreffende training. Wanneer dit niet gebeurt, zal FIT ELITE alsnog de les in rekening brengen.

4.14. Wanneer een lid zijn/haar credits niet gebruikt kunnen deze worden ingehaald. De credits vervallen 4 weken na de uitgifte.

 

Artikel 5

Looptijd, pauzeringen en opzegging

5.1. Het FIT ELITE lidmaatschap blijft geldig voor de overeengekomen minimale periode zoals vermeld op het inschrijfformulier. Het kan alleen worden beëindigd door opzegging na afloop van deze periode.

5.2. FIT ELITE biedt maand- en jaarcontracten aan, die automatisch met één maand worden verlengd na afloop, tenzij anders overeengekomen.

5.3. Voor degenen die kiezen en tekenen voor een 5- of 10-bezoeken lidmaatschap, zijn er geen inschrijfkosten verschuldigd. Dit lidmaatschap is geldig voor 6 maanden.

5.4. Als een jeugdlid de leeftijd van 17 jaar bereikt, wordt zijn/haar lidmaatschap aangepast aan de leeftijdscategorie vanaf 17 jaar. De duur van een eerder afgesloten lidmaatschap blijft geldig.

5.5. Tijdens de lidmaatschapsperiode kan het lidmaatschap alleen worden gewijzigd door te upgraden naar een hoger lidmaatschap.

5.6. Opzegging van het lidmaatschap is alleen mogelijk aan het einde van een maand, met een opzegtermijn van minimaal een maand. Als je bijvoorbeeld in een bepaalde maand opzegt, eindigt het lidmaatschap aan het einde van de volgende maand.

5.7. Als je het lidmaatschap wilt opzeggen, stuur dan een e-mail naar info@fitelite.nl.

5.8. Lidmaatschappen kunnen niet tijdelijk worden gepauzeerd vanwege korte ziekte, vakantie of andere redenen die korter duren dan 90 dagen. (Vakantiestops zijn al verrekend in de contributieprijs).

5.9. Lidmaatschappen kunnen alleen tijdelijk (minimaal 90 dagen tot maximaal 180 dagen) worden gepauzeerd in geval van ziekte, blessure of een lange reis.

5.10. Wanneer een lidmaatschap tijdelijk wordt stopgezet, wordt de duur automatisch met minimaal een maand verlengd.

 

Artikel 6

Feestdagen, vakanties, bijzonderheden.

6.1 FIT ELITE heeft het recht om op erkende feestdagen en/of tijdens de (school)vakanties de gehele dag of een deel ervan te sluiten en/of het sportrooster aan te passen.

6.2 Gedurende de vakanties vervallen de sportactiviteiten voor maximaal twee weken aaneensluitend, voorgenoemde periode wordt wel geïncasseerd, daar de stop in onze contributieberekening is meegenomen en doorberekend. De sporter kan geen rechten ontlenen aan restitutie van dit contributiebedrag, welke betrekking heeft op deze periode, tenzij de directie van FIT ELITE anders bepaalt. Het inhalen van de gemiste sporttijd is mogelijk tot vier weken na de betreffende datum.

6.3 FIT ELITE behoudt zich het recht voor over het gehele of een deel van de sportschool te beschikken of te laten beschikken in verband met evenementen, vieringen, etc.

 

 

Artikel 7

Persoonlijke gegevens en beeldmateriaal

7.1 FIT ELITE gebruikt de persoonlijke gegevens van de leden uitsluitend voor administratieve doeleinden en stelt deze nooit ter beschikking aan derden voor commerciële doeleinden.

7.2 Informatie over sporttijden en andere activiteiten van FIT ELITE worden genoemd tijdens de lessen, gepubliceerd via de mail, via de website en social media.

7.3 Beeldmateriaal kan gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Als het lid daar bezwaar tegen heeft dient hij dat van tevoren expliciet aan te geven bij de trainer en/of beeldmaker.

 

Artikel 8

Kledingvoorschriften

8.1 FIT ELITE bepaalt aan welke eisen de benodigde sportkleding dient te voldoen. Andere sportkleding is niet toegestaan. De sporter zal zelf voor eigen rekening voor aanschaf van die kleding zorgen.

8.2 Het dragen van sportkleding is verplicht. Het sporten met ontbloot bovenlichaam is niet toegestaan.

8.3 Gerafelde, gescheurde of onwelriekende kleding alsmede kleding met aanstootgevende, beledigende, discriminerende of opruiende teksten en/of afbeeldingen is niet toegestaan.

8.4 Het dragen van sieraden en piercings is tijdens de sportactiviteiten niet toegestaan. Wanneer deze niet verwijderd kunnen worden, dienen deze te worden afgeplakt.

8.5 Nagels dienen ten alle tijden kort geknipt te zijn.

8.6 Tatoeages die aanstootgevend zijn, beledigende, discriminerende en/of opruiende teksten en/of afbeeldingen bevatten dienen tijdens het verblijf in het sportschool te zijn bedekt.

8.7 Lange haren worden samengebonden.

 

Artikel 9

Algemene voorschriften en veiligheidsmaatregelen

9.1 Bestaande en tijdens de les ontstane wondjes worden verbonden.

9.2 Je betreedt met blote voeten de mat.

9.3 Iedereen draagt tijdens de training voldoende beschermingsmaterialen om letsel en kwetsuur te voorkomen.

9.4 Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen is verboden; dit geldt zowel voor de materialen en hulpmiddelen van de organisatie als die van de sporter.

 

Artikel 10

Roken & verboden middelen

10.1 FIT ELITE is een rookvrij sportschool. Zowel in de sportschool als buiten.

10.2 Drugs, drank en prestatie verhogende middelen zijn verboden voor zowel in als rondom de sportschool.

10.3 FIT ELITE behoudt zich het recht om het contract/lidmaatschap per direct te ontbinden en de toegang voorgoed te ontzeggen bij bezit, gebruik of handel in één van de bovenstaande verboden middelen.

 

Artikel 11

Kinderen en huisdieren

11.1 Kinderen jonger dan 12 jaar die niet op dat moment bij FIT ELITE sporten mogen alleen onder toezicht van volwassen in en rondom de sportruimte verblijven en mogen deze niet als speelterrein gebruiken.

11.2 Huisdieren mogen bij FIT ELITE niet naar binnen, behalve als hier expliciet toestemming voor wordt gevraagd.

Chat openen
Hulp nodig?
Hey daar! Klaar om je fitnessdoelen te verpletteren? Ontdek onze dynamische groepslessen en bereik je beste zelf vandaag nog! 💪 #FitElite